Seniorrådet

18.09.2018 kl. 09:00
Plejecenter Kirstinehaven, Kirstinelundsvej 12 i Ballerup

Deltagere
 • Pernille Bruun-Guassora
 • Annette Ankler
 • Henning Broman
 • Birte Kramhøft
 • Doris Børger
 • Jørn Steen Jensen
 • Kurt Bidstrup
 • Stephen Frank Mortensen
 • Tina Lose Jensen

Åben dagsorden

Sagsfremstilling

For at Seniorrådet kan få en god introduktion til Ballerup Kommunes plejecentre, er det aftalt, at Seniorrådets møder afholdes på kommunens syv plejecentre efter en fastsat plan. Møderne vil blive indledt med en rundvisning på det pågældende plejecenter samt en kort orientering om stedet.

 

Mødet den 18. september 2018 afholdes på Plejecenter Kirstinehaven. Rundvisningen begynder kl. 9.15, hvor afdelingssygeplejerske Bettina Hansen kommer og giver Seniorrådet en rundvisning og orientering om Plejecenter Kirstinehaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Rundvisning og orientering om Plejecenter Kirstinehaven tages til efterretning.

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Dagsordenen drøftes og efterfølgende godkendes.

 

Der gives en kort orientering fra Center for Social og Sundhed.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har på sit møde den 24. april 2018 besluttet, at der fremover skal være et fast punkt på dagsordenen, hvor Seniorrådets "to do liste" bliver gennemgået og revideret.

 

Seniorrådets "to do liste":

 • Afleveringsmuligheder for katetre til mænd på offentlige toiletter.
 • Tilgængelighedspolitik i Ballerup Kommune.
 • Mulighed for at arbejde for bedre vilkår for pårørende.
 • iPads til Seniorrådet samt tilgang til særligt læseprogram.
 • Besøg på Hjælpemiddeldepotet og evt. ændring af busrute hertil.
 • Afholdelse af temadag den 1. oktober 2018.
 • Gratis brug af kommunale lokaler.
 • Henvendelser til Center for By, Erhverv og Miljø er ikke besvaret. Center for By, Erhverv og Miljø inviteres til at komme og redegøre for dette på et af de førstkommende møder i Seniorrådet.
 • Anvendelse af Sundhedshuset.
 • Gulvrenovering på Plejecenter Lundehaven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. "To do liste" drøftes.

Indhold

Styrelsen for Patientsikkerhed udførte den 13. marts 2018 et risikobaseret planlagt tilsyn i Træning og Aktivitet under Center for Social og Sundhed. Tilsynet lagde vægt på, at langt de fleste målepunkter var opfyldt, og at Træning og Aktivitet er et velorganiseret og kompetent behandlingssted. Tilsynet fandt tre uopfyldte målepunkter og henstillede til, at der bliver udarbejdet manglende instrukser inden for disse.

 

Træning og Aktivitet har i partshøringsperioden fremsendt materialer til Styrelsen for Patientsikkerhed, der opfylder de tre målepunkter. Tilsynet blev herefter afsluttet og indplaceret i kategorien: ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

 

Handicaprådet har behandlet sagen den 6. september 2018. Og efter Seniorrådet har behandlet den, forelægges sagen på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. oktober 2018.

 

Den endelige tilsynsrapport og partshøringssvaret fra Træning og Aktivitet kan ses som bilag.

 

Baggrund

Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds årlige tilsyn på plejecentre (det tidligere embedslægetilsyn) omlagt til et risikobaseret tilsyn, hvor der lægges vægt på indsatsområder og behandlingssteder, hvor der kan være risiko for patientsikkerheden.

 

Styrelsen udvælger nu steder og områder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar (fx bosteder). Cirka 10 pct. af landets behandlingssteder får hvert år tilsyn. Det er første gang Træning og Aktivitet får udført et risikobaseret tilsyn. Tilsynet udføres af en læge og en oversygeplejerske.

 

Sagsfremstilling

Den 13. marts 2018 blev der i Træning og Aktivitet gennemført risikobaseret tilsyn på matriklerne Sundhedshuset og Plejecenter Lundehaven af Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Styrelsen fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at langt de fleste målepunkter var opfyldt. Det drejer sig bl.a. om målepunkter vedrørende organisering og sammenhæng i rehabiliteringsforløb, specialiseringsniveau, faglige fokuspunkter i forhold til journalgennemgang, overgange i patientforløb, patientrettigheder og hygiejne.

 

Der blev fundet følgende tre uopfyldte målepunkter (se bilag):

 

Målepunkterne 2a og 20a:

Manglende skriftlige instrukser inden for områderne: Formidling af viden om genoptræningsforløbet mellem tværfagligt personale, samt inddragelse af patient og pårørende i genoptræningsforløbet.

 

Målepunkt 4:

Derudover fandt tilsynet, at der blev gjort brug af støttedokumenter med sundhedsfaglige oplysninger ført på

papir, og som der ikke var henvisning til i den elektroniske journal.

 

De tre fund gav anledning til følgende henstillinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed:

 • Behandlingsstedet skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks om formidling af viden om genoptræningsforløbet mellem tværfagligt personale (målepunkt 2a)
 • Behandlingsstedet skal sikre, at det tydeligt fremgår af den elektroniske journal, hvad der foreligger på papir (målepunkt 4)
 • Behandlingsstedet skal sikre, at der foreligger en skriftlig instruks om inddragelse af patienten og evt. pårørende i genoptræningsforløbet (målepunkt 20a).

Tilsynet indplacerede Træning og Aktivitet i kategori 1 ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”

 

Kategoriseringen er inddelt således:

0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden

3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden.

 

Træning og Aktivitet har i partshøringsperioden redegjort for den fremtidige håndtering af de tre målepunkter og har fremsendt det efterspurgte materiale til styrelsen. Materialet består af to nye lokale instrukser for træningsskemaer og inddragelse af pårørende samt en beskrivelse af eksisterende vejledninger og instrukser.

 

Styrelsen har meddelt, at det fremsendte materiale nu opfylder kravene i målepunkterne, og at tilsynet dermed er afsluttet.

 

Træning og Aktivitet har igangsat implementering af de nye instrukser.

 

Sagen har været i høring på Handicaprådets møde den 6. september 2018, og behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Der afgives høringssvar vedrørende tilsynsrapporten og partshøringssvaret fra Træning og Aktivitet.

Sagsfremstilling

Den 5. marts 2018 havde Plejecenter Lindehaven risikobaseret tilsyn foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 

Styrelsen fandt på baggrund af observationer, interview og journalgennemgang, at alle målepunkter vedrørende retningslinjer, instrukser og patientrettigheder var opfyldt. Der var tre uopfyldte målepunkter i journalføringen, som gav anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed henstiller følgende:

 • Der fremgår en oversigt over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser, og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand (målepunkt 6).
 • Det fremgår, hvilke aftaler der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handicap (målepunkt 6).
 • Den sundhedsfaglige dokumentation som minimum skal indeholde beskrivelse af patienternes sundhedsmæssige tilstand samt pleje og behandling. Denne skal opdateres ved ændringer i patienternes helbredsmæssige tilstand (målepunkt 7).
 • Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 8).
 • Præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke fremgår af medicinlisten (målepunkt 11).
 • Der er angivet enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn. medicin (medicin der udleveres efter behov) (målepunkt 11).
 • Det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser i hvilket omfang, patienten er i stand til at give et habilt samtykke til pleje og behandling, eller om disse interesser varetages helt eller delvist af pårørende/værge (målepunkt 14a).

Målepunkter kan ses i tilsynsrapporten (bilag)

Tilsynet indplacerede Plejecenter Lindehaven i kategori 1 ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

Kategoriseringen er inddelt således:


0. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

1. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

2. Større problemer af betydning for patientsikkerheden.

3. Kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden.


Der er ikke krav om handleplan, men Plejecenter Lindehaven har valgt at udarbejde en. Handleplanen viser de indsatser, som er igangsat i forhold til undervisning og implementering af arbejdsgange i forhold til journalføring.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at

 1. Tilsynsrapport og handleplan drøftes og tages til efterretning.
   
 2. Der udarbejdes et høringssvar til tilsynsrapport og handleplan for Plejecenter Lindehaven.

Sagsfremstilling

Boblberg.dk og Ballerup Kommune inviterer alle børnebørn og deres bedsteforældre eller reservebedsteforældre til en hyggelig dag med leg, sjov og spas på Ballerup Bibliotek torsdag den 18. oktober 2018, kl. 11.30 - 14.00.

 

Boblberg.dk er en digital platform, hvor man kan oprette opslag = "bobler", og dermed komme i kontakt med mennesker, som man ikke kender, men som har samme interesse, som man selv har.

 

Boblberg.dk er et tiltag, der skal skabe mere aktivitet og styrke fællesskabet blandt borgerne i Ballerup Kommune. Sociale fællesskaber er vigtige for menneskers trivsel og livskvalitet, og med Boblberg.dk giver Ballerup Kommune borgerne en fleksibel mulighed for - uden kommunens medvirken - at finde sammen om aktiviteter og skabe nye fællesskaber.

 

På mødet i Seniorrådet deltager fællesskabskoordinator Jane Wahl Henriksen fra Center for Social og Sundhed, Stab, som giver en orientering om arrangementet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Seniorrådet

Indstilling

Center for Social og Sundhed indstiller, at 

 1. Orienteringen om afholdelse af "Bedstedag" tages til efterretning.

Dokumenter

Download samlet dokument

Download